Algemene voorwaarden


 1. Algemeen, definities en toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna genoemd: “Verkoopvoorwaarden”, zullen van toepassing zijn op en integraal onderdeel zijn van alle aanbiedingen, offertes, (project) voorstellen, hierna te noemen: “Offertes” van Vencomatic Group B.V. en/of van aan haar gelieerde bedrijven, hierna genoemd: “VMG”, van elke order bevestiging, hierna genoemd: ‘Order Bevestiging’, en van elke overeenkomst, inclusief overeenkomsten in onderhandeling, hierna genoemd: “Overeenkomsten”, betreffende de verkoop door VMG en koop door de Klant, hierna genoemd: “de Klant”, van iedere equipment, voorwerp, machine, installaties, werk, onderdelen, hierna ook genoemd: “Producten”, en/of diensten, hierna genoemd: “Diensten”, tenzij schriftelijk expliciet anders met VMG overeengekomen.
  2. Een verwijzing in het enkelvoud betreft ook meervoud en vice versa.
  3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij expliciet verworpen.
  4. In het geval dat VMG meerdere malen Overeenkomsten sluit met de Klant, ongeacht of ze expliciet van toepassing zijn verklaard.
  5. VMG is gerechtigd deze Verkoopvoorwaarden regelmatig aan te passen door en vanaf het moment van het op de hoogte stellen van de Klant van een dergelijke aanpassing of door het sturen van de aangepaste Verkoopvoorwaarden, welke Verkoopvoorwaarden dan van toepassing zullen zijn op alle (toekomstige) handelingen tussen VMG en de Klant.
  6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden nietig of ongeldig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden hun geldigheid en toepasselijkheid blijven behouden.

 2. Offertes, Overeenkomsten
  1. Alle Offertes kunnen te allen tijd door VMG herroepen worden, tenzij er een termijn voor de aanvaarding is opgenomen in de Offerte.
  2. Offertes zijn niet van toepassing op opvolgende orders.
  3. Een Overeenkomst wordt alleen geacht te zijn aangegaan op het moment waarop en voor zover VMG er expliciet mee akkoord is gegaan blijkens een gespecificeerde Orderbevestiging of ander soortgelijk document waarin alle van belang zijnde voorwaarden van de Overeenkomst zijn opgenomen.

 3. Prijzen
  1. De overeengekomen prijs is de prijs of het tarief zoals geoffreerd door VMG in de Offerte, Overeenkomst of Orderbevestiging. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zijn de prijzen in Euro’s opgenomen, exclusief of BTW en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen, opslag-, verzend- vervoer-, verpakkingskosten, installatie, oplevering of training, reparatie, onderhoud en is de prijs gebaseerd op Ex Works (Incoterms 2000) levering.
  2. Tenzij de prijzen als vast zijn aangegeven door VMG, is VMG gerechtigd de prijzen van de nog te leveren Producten en Diensten te verhogen indien de kostprijs bepalende factoren aan een verhoogd zijn. Deze factoren betreffen ondermeer, maar zijn niet beperkt tot: grondstoffen en hulp materialen, energie, producten verkregen door VMG van derde partijen, lonen, sociale lasten, belastingen, overheidsheffingen, bijdrage, gewicht kosten en verzekeringspremies. VMG zal de Klant op de hoogte stellen van een dergelijke verhoging.
  3. VMG’s prijzen mogen aangepast worden aan de inflatie.

 4. Betaling
  1. Betaling moet door de Klant worden geëffectueerd zoals door VMG aangegeven in de Offerte, Overeenkomst of de Orderbevestiging. Indien partijen geen leveringstermijn zijn overeengekomen, dient betaling plaats te vinden voor de levering of uitvoering van de Overeenkomst. Bezwaren tegen de bedragen zoals opgenomen in de facturen zullen de betalingsverplichting niet opschorten.
  2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal volledige betaling plaats dienen te vinden en zonder aftrek of verrekening op grond van welke titel dan ook. VMG is gerechtigd bedragen die zij verschuldigd is te verrekenen met bedragen die de Klant aan haar of een aan haar gelieerde bedrijven verschuldigd is.
  3. Vanaf de vervaldatum van de factuur en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, zal de Klant rente betalen over openstaande bedragen van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de hoogste rent van toepassing is. De Klant zal ook alle (buiten) gerechtelijke /incasso kosten betalen gemaakt bij de incasso. De laatste kosten zijn gesteld op 15% van het betreffende bedrag met een minimum bedrag van Euro 1.000,00. Het voorgaande geldt ongeacht het recht van VMG om openstaande verplichtingen op te schorten indien de Klant betaling van een of meerdere openstaande termijnen niet voldoet.
  4. Indien de geoffreerde prijs niet in Euro is opgenomen, zal de geoffreerde prijs gebaseerd zijn op de ‘spot and forward’ wisselkoers geldig op de dag van de definitieve Offerte van de genoemde valuta tegen de Euro. Indien tussen de datum van de Offerte en de datum van de definitieve Overeenkomst de betreffende valuta gedevalueerd is met meer dan 2%, dan zal de geoffreerde prijs in betreffende valuta aangepast worden met de hoogte van die wijziging.
  5. In het geval dat de (onderneming van de) Klant wordt ontbonden, failliet wordt verklaard, of faillissement daarvan wordt aangevraagd of ingeval van (voorlopige) surseance van betaling van de Klant, overlijden, toelating tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen, onder curatelestelling, of indien er beslag wordt gelegd, dan worden de vorderingen van VMG op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 5. Levering en eigendom
  1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal de levering plaatsvinden “Ex Works (EXW) VMG Eersel, Nederland, EXW enige zodanig andere (productie) locatie als nader overeen te komen door de partijen.
  2. De Klant dient de Producten direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Indien de Producten beschikbaar zijn voor de Klant of ter aflevering bij de Klant worden aangeboden, doch niet door de Klant worden afgenomen om wat voor redden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van VMG.
  3. Indien de Klant levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VMG gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. VMG’s vorderingen op de Klant, inclusief alle transport en opslag kosten, zullen in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Indien de Klant niet binnen twee maanden de levering afneemt, is VMG gerechtigd de Producten aan een ander te verkopen. De schade die VMG bij doorverkoop lijdt komt voor rekening van de Klant.
  4. VMG is gerechtigd om de levering in delen te verrichten en per (deel)levering te factureren.

 6. Leveringstermijn
  1. Indien VMG een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstermijn is dan ook nimmer een fatale termijn.
  2. De leveringstermijn zal niet ingaan zolang de Overeenkomst niet tot stand gekomen is, niet alle formaliteiten die mogelijk vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst afgewikkeld zijn of niet alle vereiste documenten beschikbaar zijn voor VMG en de aanbetaling, indien overeengekomen, nog niet ontvangen is door VMG. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle consequenties van enig vertraging dientengevolge in de levering.
  3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de levering hebben plaatsgevonden indien de Producten klaar zijn voor transport en de VMG gecommuniceerd heeft dat ze klaar staan voor transport.
  4. Indien levering vertraagd is op verzoek van de Klant of valt binnen de verantwoordelijkheid van de Klant, gezien zijn keuze van levering volgens de Incoterms anders dan Ex Works of de Klant maakt inbreuk op enige andere samenwerkingsverplichting, is VMG niet aansprakelijk voor die vertraging en is VMG gerechtigd tot vergoeding van haar kosten en schade hierdoor. Betalingstermijnen zullen niet wijzigingen door een dergelijke vertraging.
  5. Indien een aangegeven termijn is overschreden, dient de Klant VMG een schriftelijk ingebrekestelling te sturen en een redelijke termijn te stellen om alsnog te voldoen. Indien de partijen geen termijn overeengekomen zijn, zal VMG de Klant tijdig informeren wanneer de levering of uitvoering van zal worden geëffectueerd.
  6. Indien betaling door de Klant zal geschieden middels een “Letter of Credit”, hierna: “LC”, zal de leveringstermijn ingaan op de datum waarop de bank VMG heeft geïnformeerd dat de LC is geopend volgens de eisen van VMG, tenzij anders schriftelijk expliciet is overeengekomen. Indien de Klant een aanbetaling dient te doen of enige zekerheid dient te verstrekking voor de betaling van de aankoopprijs of indien de Klant informatie dient te verstrekken en/of materialen of onderdelen voor de nakoming van de Overeenkomst, dan zal de overeengekomen leveringstermijn niet ingang totdat betreffende betaling volledig is ontvangen, de vereiste zekerheid is verstrekt of de informatie en/of respectievelijk de materialen of onderdelen volledig zijn verstrekt.

 7. Levering, inspectie, klachten
  1. De Klant is gehouden de aangekochte Producten of uitgevoerde Diensten te inspecteren, of dit door andere te laten doen op het moment van levering of overdracht. Klachten over het geleverde dienen door de Klant binnen zeven dagen schriftelijk aan VMG te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VMG in staat is adequaat te reageren.
  2. Beschadigingen aan de Producten dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en aan VMG schriftelijk worden gemeld.
  3. VMG zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen.
  4. De volgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
   Afwijkingen in kleur, gewicht, specificatie en maat die geen gevolgen hebben voor de functionele eigenschappen;
   De in de catalogus / internetsite / aanbieding vermelde zet-of drukfouten.
  5. Indien een klacht gegrond is, zal VMG het geleverde repareren of vervangen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. VMG is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid’ bepaalde.

 8. Risico-overgang
  1. Het risico van verlies van of beschadiging aan de Producten die onderwerp van de Overeenkomst gaat over op de Klant op het moment dat de Producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd aan de Klant en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijze derde partij worden gebracht c.q. op het moment dat de Producten gereed liggen voor levering, één en ander nadat de Klant daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
  2. Indien VMG voor het transport van de Producten die onderwerp van de Overeenkomst zijn, zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Klant. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zal de Klant zelf voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.

 9. Export
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerde en onherroepelijke ‘letter of credit’.
  2. De Klant garandeert dat, indien er voor de invoer van de Producten in het land van bestemming een invoer certificaat of –vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of –vergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan de Klant voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.
  3. Bij uitvoering van werkzaamheden in het buitenland dient de Klant voor de benodigde vergunningen, voorzieningen en veiligheidsmaatregelen zorg te dragen.

 10. Modellen / specificaties van de Producten
  1. Alle informatie die VMG verschaft in welke vorm dan ook betreffende de Producten en hun gebruik zoals afmetingen, capaciteiten, prestaties, prijzen, kleuren opgenomen in catalogi, prospectussen, tekeningen, prijslijsten, nieuwsbrieven, advertenties, presentaties, illustraties, modellen en andere informatie wordt geacht geen onderdeel van de Overeenkomst te zijn, tenzij expliciet als zodanig in een Overeenkomst overeengekomen.
  2. VMG is gerechtigd de specificaties of het ontwerp van de bestelde Producten aan te passen en de Producten te leveren conform zulke aangepaste specificaties of ontwerp, op voorwaarde dat de Producten ontwikkeld zijn voor hetzelfde doel als de bestelde Producten en dat ze niet essentieel gewijzigd zijn. VMG is ook gerechtigd de specificaties of het ontwerp aan te passen indien, ten gevolge van een gebrek aan materialen of een andere soortgelijke oorzaak, het niet mogelijk is om te voldoen aan de met de Klant overeengekomen specificaties. In deze gevallen wordt VMG geacht aan haar verplichting Producten te leveren te hebben voldaan door het leveren van de aldus aangepaste Producten.

 11. Indien in de Overeenkomst montage is opgenomen; werk
  1.  De Klant draagt ervoor zorg dat alle vergunningen, ontheffingen en andere benodigde (overheids)besluiten vereist voor de uitvoering van het werk of waarvan VMG aangeeft dat ze noodzakelijk zijn, tijdig verkregen zijn.
  2. Tenzij het tegendeel expliciet schriftelijk is overeengekomen, zullen in de volgende kosten niet zijn opgenomen:
   grondwerk, hak-, breek-, funderings-, metaal-, beton-, timmerwerken of andere bijkomende werken van welke aard dan ook;
   De meerdere hulp voor het verplaatsen van die delen, die niet door de mankracht die VMG ter beschikking heeft gesteld, te verplaatsen zijn, alsmede (de kosten van) de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels;
   Het ter beschikking stellen van stellingen;
   Het tot stand brengen van de aansluitingen van de installaties aan de elektrische-, gas- of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen;
   Het leveren en monteren van de schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor de door VMG te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen;
   Het leveren van water, elektriciteit etc. nodig voor de beproeving van inbedrijfstelling;
   Werkzaamheden nodig om onderdelen van de installatie(s), die op het werk vuil en beschadigd zijn, weer in goede staat te brengen.
   Reis- en verblijfskosten.
  3. De Klant zorgt ervoor dat VMG de werkzaamheden ongestoord binnen de afgesproken termijnen kan uitvoeren en tijdig kan beschikken over:
   Het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd, schoon en bezemvrij en met een temperatuur van tussen de 5° en 32° C;
   Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
   Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, gas, brandstof, perslucht, water, vetten etc., die nodig zijn voor montage en reparatie;
   Zodanige verlichting dat het montagewerk ook bij kunstlicht kan worden uitgevoerd.
  4. De Klant dient zich ervan te vergewissen of het gebouw geschikt is en constructief deugdelijk is voor de montage van het systeem, inclusief enige ophanging, indien van toepassing. Schade ten gevolge van ongeschiktheid van het gebouw komt voor rekening van de Klant.
  5. VMG is gerechtigd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden haar reclamebord te plaatsen.
  6. Indien de Klant de levering bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heft voorbehouden, is de Klant aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
  7. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, maatvoering en goedkeuringen, waarvan
  8. VMG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VMG worden verstrekt.
  9. Indien de informatie en vergunningen noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst zoals genoemd in art. 11.1 en 11.7 niet aan VMG tijdig zijn verstrekt, heeft VMG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant inrekening te brengen.
  10. Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden vertraagd is door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor VMG voortvloeiende schade en kosten door de Klant worden vergoed.
  11. Indien door VMG of door VMG ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  12. De klant dient zelf veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te treffen en dient zelf toezicht te houden op het werk. De Klant dient daartoe de wettelijke voorschriften na te leven.
   De Klant dient zich te houden aan overheidsvoorschriften en aanbevelingen van instanties, bij gebreke waarvan de Klant zelf aansprakelijk is voor de hieruit voortvloeiende schade.
  13. Indien noodzakelijk, naar het oordeel van VMG, zal de verkoop van de Producten instructies of onderricht omvatten voor het bedienen van de installatie en is het aan VMG om ook de omvang en tijdsduur en methode van de instructies te bepalen. VMG zal in dat verband op geen enkele wijze aansprakelijkheid zijn.
  14. De Klant dient zelf zorg te dragen voor een juiste afvoer van puin, afvalstoffen of schadelijke stoffen conform wettelijke vereisten.
  15. De Klant vrijwaart VMG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade leiden en welke schade aan de Klant toerekenbaar is.
  16. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het geleverde geheel gemonteerd en bedrijfsklaar ter beschikking van de Klant is gesteld of door de Klant in gebruik is genomen.
  17. Vóór de definitieve oplevering van het uitgevoerde werk heft de Klant de mogelijkheid het werk c.q. de installatie te controleren en te beproeven. Indien de Klant daar geen gebruik van maakt, gaan partijen er vanuit dat VMG deugdelijk heeft geleverd c.q. opgeleverd.
  18. VMG heeft steeds het recht het uitgevoerde werk te beproeven. De Klant dient steeds aan de beproeving mee te werken door alle vereiste zaken en dieren voor de beproeving aan de leveren, bij gebreke waarvan VMG deugdelijk heeft geleverd en er geen beroep op de overeenkomen garantie kan worden gedaan.

 12. Overmacht
  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet , een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze Verkoopvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VMG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VMG niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VMG, computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, dierziektes, exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen en stagnatie in levering van producten / onderdelen/ materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
  3. Voor zoveel VMG ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VMG gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

 13. Opschorting en ontbinding
  1. VMG is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
   De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien er sprake is van overmacht;
   Na het sluiten van de Overeenkomst VMG ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
   de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of
   de Klant komt te overlijden of zijn onderneming wordt opgeheven of overgedragen.
  2. Voort is VMG gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VMG op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VMG de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aansprakelijk uit de wet en Overeenkomst.
   VMG behoudt zich te allen tijden het recht voor schadevergoeding te vorderen.
   Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, zal de Klant aansprakelijk zijn en VMG vrijwaren voor alle kosten die VMG daardoor heeft en alle (directe en indirecte) schade die VMG dientengevolge zal lijden. Indien de Klant bij minder dan 10 weken voor de geplande levering annuleert, zal de Klant in ieder geval 100% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) betalen als annuleringskosten, onverminderd het recht van VMG op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 14. Garantie
  1. De door VMG geproduceerde en geregistreerde Producten voldoen aan de technische eisen en specificaties die door VMG zijn opgegeven.
  2. VMG verstrekt aan de Klant met betrekking tot de werking en het materiaal een garantie op de door haar geproduceerde Producten tot 1 jaar en op elektrische apparatuur tot 3 maanden na levering c.q. oplevering.
  3. Een beroep op deze garantie kan alleen worden gedaan indien de Klant binnen 48 uur na het ontdekken van het gebrek, het gebrek aan de Klant meldt, zodat de Klant adequaat kan reageren.
  4. Een beroep op deze garantie vervalt indien de Klant niet de mogelijkheid biedt, uit hoofde van de garantie, werkzaamheden te verrichten.
  5. Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen.
  6. Deze garantie is beperkt tot: fabricagefouten op voorwaarde dat de Klant aantoont dat deze is ontstaan binnen de periode door verkeerde ontwikkeling of slecht vakmanschap aan de zijde van VMG or gebrekkige Producten geleverd door VMG en omvat dus geen schade ten gevolge van: oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, ongelukken, verkeerde toepassing, opslagschade, onachtzaamheid of wijzigingen aan de Producten of hun onderdelen en onderhoud door de Klant of een derde of door normale slijtage van de onderdelen. VMG mag kiezen de Producten die defect worden geacht, te herstellen of te vervangen.
  7. Indien reparatie ter plekke naar het oordeel van VMG de beste methode is, zal de Klant VMG ertoe instaat stellen betreffende reparatie uit te voeren en VMG kosteloos, tijdig en op de juiste locatie alle noodzakelijke en gebruikelijke hulp in personeel, machines, materialen, verbruiksartikelen en voorzieningen (olie, vetten, schoonmaak- en andere kleine materialen, gas, water, elektriciteit, licht etc.). De kosten verbonden aan het niet of niet tijdig voldoen aan deze bepalingen zal voor rekening van de Klant zijn.
  8. Alle product informatie, gewichten, afmetingen, prijzen, prestaties, schattingen en andere data of statistische gegevens, , alle afbeeldingen of beschrijvingen betreffende de Producten zijn slechts ter indicatie en zijn niet gegarandeerd en impliceren of creëren geen garantie of andere verplichting.
  9. Deze garantie vervalt:
   Bij doorverkoop van de geleverde Producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen;
   Bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde zonder instemming van VMG;
   Bij overbelasting, blikseminslag, overdruk en foutieve opstelling en montage;
   Doordat het geleverde is blootgesteld aan chemische stoffen, elektrolytische werking;
   Bij verkeerde beveiliging en aansluiting op het netwerk;
   Door het geleverde niet conform de gebruiksaanwijzing te gebruiken en te onderhouden en
   Indien de geleverde Producten niet opgeslagen zijn zodanig dat zij beschermd zijn tegen alle soorten van klimatologische omstandigheden.
  10. Ter uitvoering van de garantie zal VMG gratis onderdelen vervangen. De uitvoering van de werkzaamheden en de reis- en verblijfkosten komen steeds voor rekening van de Klant.
  11. Vervangen onderdelen komen aan VMG toe en dienen op kosten van VMG te worden terug geleverd.
  12. Bij vervanging kan VMG bij de klant een redelijke vergoeding in rekening brengen voor het voordeel dat de Klant geniet door de vervanging. Deze vergoeding zal minimaal ‘nieuw voor oud waarde’ betreffen.
  13. Indien en zo lang als de Klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit tussen partijen gesloten Overeenkomsten niet nakomt, kan hij zich niet beroepen op de garantie.

 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Indien VMG aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de garantie verplichtingen zoals opgenomen in deze Verkoopvoorwaarden en tot de bepalingen zoals neergelegd in dit artikel.
  2. VMG is nimmer aansprakelijk voor:
   Afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Klant goedgekeurde Producten;
   Afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of gebruik door een Klant of een derde;
   Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, of schade geleden door derde partijen, tenzij en voor zover vastgesteld volgens dwingendrechtelijk van toepassing zijnde aansprakelijkheidswetgeving aangaande dood of lichamelijk letsel of schade aan persoonlijk eigendom veroorzaakt door defecte Producten;
   Schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de Overeenkomst;
   Onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door de Klant of een derde van de Producten;
   Schade indien het geleverde niet geschikt is voor het beoogde doel; of
   Schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzingen.
  3. Indien VMG aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van VMG te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de factuur, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
  4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is VMG nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij VMG bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij VMG steeds de bedoeling van de Klant als leidraad en uitgangspunt neemt. Adviezen van een verkoper of een monteur van VMG kunnen nimmer aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
  5. VMG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VMG is uitgegaan van de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en maatvoering en informatie met betrekking tot de aanwezigheid van verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen.
  6. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij VMG te worden ingediend.
  7. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Klant ter beschikking heft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Klant aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte kosten.
  8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Klant.
  9. De in deze Verkoopvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VMG of haar ondergeschikten
  10. De Klant vrijwaart VMG voor claims van derde partijen betreffende schade die zij lopen ten gevolge van de toepassing van het design, het advies of door Diensten verstrekt door VMG aan de Klant of veroorzaakt door geleverde, defecte Producten, ontwikkeld of voorgebracht door VMG of door haar ter beschikking gesteld personeel , tenzij VMG aansprakelijk is voor deze schade ingevolge artikel 15 en de Klant heeft deze schade aan de betrokken partij vergoed.
  11. De vergoedingen verstrekt door VMG ingevolge dit artikel 15 zijn exclusief en in plaats van alle andere vergoedingen, waarborgen of garanties, al dan niet impliciet of expliciet, inclusief eventuele impliciete garantie van verhandelbaar- of geschiktheid voor een bepaald doel.
  12. De Klant dient VMG te vrijwaren voor aanspraken van schade die niet aan VMG kunnen worden toegerekend.

 16. Intellectueel eigendom and auteursrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten inclusief auteursrechten met betrekking tot de Producten, inclusief eventueel geleverde software of elektronisch gestuurde functies en die betreffende de handelsnaam, merk, tekeningen, knowhow etc. blijven in eigendom van VMG. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk voor bepaalde doelen toegestaan door VMG heeft de Klant geen recht om intellectueel eigendom te gebruiken dan wel te kopiëren property of VMG noch het recht enige Product van VMG geheel dan wel gedeeltelijk te kopiëren. De Klant zal zich weerhouden van het maken van inbreuken op VMG’s intellectuele eigendomsrechten.
  2. Alle ontwerpen, tekeningen, schetsen, berekeningen, modellen en brochures verstrekt door VMG zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Klant en mogen niet vermenigvuldigd worden, door verkocht, aangepast, veranderd, gekopieerd, of vermenigvuldigd, verspreid, in de openbaarheid gebracht of onder de aandacht gebracht worden van derde partijen door De Klant zonder VMG’s voorafgaande goedkeuring daartoe, tenzij het tegendeel voortvloeit uit het karakter van het verkochte Product of verstrekte document. De Klant zal alle voornoemde informatie aan VMG retourneren op eerste verzoek van VMG daartoe.
  3. VMG zal de enige rechthebbende zijn en octrooihouder worden van octrooirechten op speciale knowhow ontwikkeld gedurende de uitvoering van een Overeenkomst, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst overeengekomen.
  4. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de Klant aan VMG een onmiddellijk opeisbare boete van Euro100.000,00 en een bedrag van EUR 1.000,00 voor iedere dag zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van VMG op volledige schadevergoeding.

 17. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door VMG geleverde Producten, ongeacht of deze onbewerkt, bewerkt of gemonteerd zijn, blijven VMG’s eigendom totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met VMG gesloten Overeenkomsten is nagekomen, voor zover dit toegestaan is naar het recht waar het geleverd Product zich bevindt. Indien naar betreffend recht het voorbehoud van eigendom niet mogelijk is maar andere zekerheidsrechten met betrekking tot de Producten mogelijk zijn, zal VMG deze betreffende rechten kunnen uitvoeren. De Klant is verplicht mee te werken met het nemen van maatregelen door VMG om haar eigendomsrechten te beschermen of de rechten in de plaats daarvan met betrekking tot de Producten.
  2. Op de geleverde Producten rust een stil pandrecht, welk pandrecht komt te vervallen nadat de Klant alle verplichtingen uit alle Overeenkomsten met VMG heeft voldaan.
  3. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. De door verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde Producten en komen toe aan VMG.
  4. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel daar rechten op willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht VMG zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
  6. Voor het geval dat VMG haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VMG of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VMG zich bevinden en die Producten mee terug te nemen.

 18. Geheimhouding
  1. De Klant erkent dat alle technische, commerciële en financiële informatie die VMG verstrekt aan de Klant vertrouwelijke informatie betreft met betrekking tot VMG. Het is de Klant niet toegestaan deze informatie of een deel daarvan aan derde partijen te onthullen of te gebruiken voor andere doeleinden dan partijen zijn overeengekomen in het kader van de Overeenkomst.

 19. Diverse
  1. Bij verschillen tussen de voorwaarden van de Overeenkomst en van de Offerte en/of Verkoopvoorwaarden, zullen de voorwaarden van de Overeenkomst prevaleren.
  2. Uitsluitend de in de Engels taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
  3. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Engelstalige tekst.
  4. Noch de rechten noch de verplichtingen van de Klant ingevolge de Overeenkomst mogen volledig of gedeeltelijk worden gecedeerd of anderszins overgedragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMG. VMG is gerechtigd haar rechten ingevolge de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. In dat geval zullen verwijzingen naar VMG tevens de rechtverkrijgende betreffen.

 20. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle Overeenkomsten tussen VMG en de Klant en alle geschillen daaruit voortvloeiende is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zal in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch. Niettemin heeft VMG het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een arbitrage instituut.