Privacy Verklaring

Eén van de kernwaarden bij Vencomatic Group BV is respect voor het individu.
Dat is de basis waarop u met ons te maken hebt als relatie, klant, bezoeker van onze
websites, bezoeker van georganiseerde evenementen door Vencomatic Group BV, bezoe-ker van onze bedrijfsvestigingen, sollicitant, of als vertrouwde zakenpartner/leverancier die diensten aan ons levert om ons te helpen bij het aanbieden van duurzame oplossingen.

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens met dezelfde eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen als we met onze eigen gegevens zouden doen. Soms maken we gebruik van vertrouwde zakelijke partners om ons te helpen onze producten en diensten te leveren; in die gevallen delen we uw gegevens met deze partners, maar zullen we ervoor zorgen dat zij uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren welke persoonlijke gegevens we
mogelijk verwerken, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat uw rechten en uw privacy worden gewaarborgd. Wanneer u hier vragen of zorgen over hebt, kunt u ons al-tijd bereiken via de mail op privacy@vencomaticgroup.com of kunt u contact opnemen met uw Vencomatic Group BV-vertegenwoordiger.

Voor wie is deze Privacyverklaring bedoeld?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle relaties en leveranciers van Vencomatic Group BV en de klanten die van ons diensten en/of producten afnemen, bijvoorbeeld indien u een Vencomatic Group BV product koopt of gebruik maakt van onze apps.
Tevens is deze bedoeld voor sollicitanten.

Ook voor voormalige relaties geldt deze Privacyverklaring, zolang we nog gegevens van u hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?


Alle onderdelen van Vencomatic Group BV verwerken persoonsgegevens.
Alle ondernemingen die bij deze groep horen, voeren hetzelfde privacybeleid.
Zo weet u altijd waar u aan toe bent als een van de Vencomatic Group BV-
onderdelen persoonsgegevens verwerkt.

Waar wij in deze Privacyverklaring spreken over Vencomatic Group BV bedoelen wij de groepsmaatschappijen die persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring verwerken. Dit is:
• Vencomatic Group BV

Welke grondslagen gebruiken wij voor de verwerkingen?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op één van de rechtsgronden die de wet daarvoor biedt. We beroepen ons op de volgende rechts-gronden:

• Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de
levering van producten of het al dan niet aangaan of uitvoeren van een
(arbeids-) overeenkomst.
• Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld het delen van
gegevens met de Belastingdienst.
• Gerechtvaardigd belang – zoals bijvoorbeeld
o Verkoop en levering van producten en diensten van Vencomatic Group BV.
o Het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten.
o Informeren over het gebruik van onze producten en diensten.
o Het voorkomen van fraude.
o Marketing.
• Toestemming – zoals bijvoorbeeld:
o Om u persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de
gegevens die Vencomatic Group BV van u heeft.
o Om locatiegegevens te mogen gebruiken ten behoeve van onze mobiele app Meggsius Gregg.
o NB: u heeft te allen tijde het recht uw toestemming weer in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Accountgegevens
Wij hebben uw contactgegevens, informatie over door u bestelde diensten/producten.

Financiële gegevens
Wij hebben contactgegevens om de vergoeding voor afgenomen producten en/of diensten bij u in rekening te brengen of om aan u betalingen te doen.

Gebruiksgegevens
Als u gebruik maakt van onze (ondersteunende) diensten, zoals bijvoorbeeld het Meggsius-systeem, ontstaan er door dit gebruik gegevens in ons netwerk zoals locatiegegevens, productiegegevens, etc.

Audiovisuele gegevens
Wanneer u onze kantoorlocaties bezoekt of gebruik maakt van onze websites
bewaren wij in sommige gevallen uw (persoons-) gegevens in audiovisuele vorm,
zoals bewakingsbeelden of opnames van telefoongesprekken met onze klanten-
service en buitenlandservice.

Bijzondere persoonsgegevens
We leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, strafrechtelijke zaken, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen, behalve als dit absoluut noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen of strafrechtelijk onderzoek.

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

Hieronder vindt u een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevens-
verwerkingen door Vencomatic Group BV staan.

a) Om een relatie met u te kunnen aangaan. Als u klant bent of wanneer u een nieuw
product of een nieuwe dienst wilt afnemen of u bij ons solliciteert, hebben wij
persoonsgegevens nodig.
b) Verkoop en levering van producten en diensten van Vencomatic Group BV.
Wanneer u een Vencomatic Group BV-product of -dienst afneemt, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens om ter zake overeenkomsten met u te sluiten en deze uit te voeren en de service te bieden die u van ons mag verwachten.
c) Facturatie. Wij gebruiken persoonsgegevens om betaling van u te ontvangen als klant of om betalingen te verrichten aan u als leverancier. Als u een klant bent van ons, stellen wij op basis van uw gegevens facturen op.
d) Marketing. Wij gebruiken uw gegevens om met u per e-mail, sms, post en telemarke-ting te kunnen communiceren over onze (nieuwe) producten en diensten die u mogelijk interessant vindt.
e) Om wettelijke verplichtingen na te komen. Wij zijn op basis van bepaalde
(internationale) wet- en regelgeving soms verplicht om gegevens over u aan een
overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven.
f) Archiefdoeleinden. Wij kunnen de gegevens toch nog bewaren voor archief-
doeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
g) Website. Wij verzamelen gegevens (cookies) als u onze website bezoekt en daarop van bepaalde functies gebruikmaakt.
h) Reparatie en Onderhoud. Wij verzorgen reparatie en onderhoud van systemen.
i) Meggsius-software. De verzamelde data kan GEO-locatiegegevens bevatten.
j) Training & Opleidingen. Wij verzorgen trainingen en opleidingen. Wij gebruiken uw gegevens om ter zake overeenkomsten met u te sluiten en deze uit te voeren. Ook
geven we uw gegevens en/of gegevens van degene die de training/opleiding volgt in bepaalde gevallen ook aan certificerings- en overheidsinstellingen door.


Meggsius-softwaresysteem

De Meggsius-softwareproducten helpen kippenhouders en -vermeerderaars bij het beheren en behandelen van eieren en eierstromen.
Enkele modules zijn onder meer:
• Meggsius Count voor het tellen van de eieren.
• Het besturingssysteem Meggsius Control.
• Meggsius Detect voor de signalering van lekkende eieren.
• Meggsius Select voor de automatische eierinspectie en het sorteren.
• Meggsius Gregg voor metingen op overgangen van machines.
De Meggsius-softwaremodules kunnen GEO-locatiegegevens gebruiken voor een betere data-analyse van de metingen.

Deelt Vencomatic Group BV mijn gegevens met derden en waarom?

Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Daarom komt het voor dat we uw gegevens geheel of gedeeltelijk opslaan bij (of delen met) Vencomatic Group BV-onderdelen of met vertrouwde zakelijke partners die ons bijstaan.

Daarbij gaat het om:

a) Vencomatic Group BV-onderdelen.
We wisselen gegevens uit binnen de onderdelen van Vencomatic Group BV om redenen die te maken hebben met centrale bedrijfsvoering, wet- en regelgeving of rapportages en/of de verkoop van producten en diensten voor andere Vencomatic Group BV-onderdelen.

b) Overheidsinstanties.
Om te voldoen aan de (lokale) wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan de desbetreffende instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan of witwaspraktijken te voorkomen.
In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, waaronder:
- Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, zoals de
belastingdienst.
- Justitiële instanties zoals de politie, openbaar aanklagers en rechtbanken.
- Juristen, bijvoorbeeld in geval van een faillissement of ten behoeve van incasso van onze
facturen en bedrijfsaccountants.

c) Dienstverleners die voor Vencomatic Group BV werken.
Soms schakelen wij andere bedrijven in om ons te helpen met het leveren van onze
diensten. Deze bedrijven hebben soms toegang tot uw gegevens nodig om de werkzaam-heden namens ons te kunnen uitvoeren, maar mogen deze gegevens niet bekendmaken of voor andere doeleinden gebruiken.

Dienstverleners ondersteunen ons onder meer op het gebied van:
- Verrichten en verwerken van betalingen;
- Incasso;
- ICT-beheer en hosting van webomgevingen;
- Het ontwerp en onderhouden van internettools en webapplicaties;
- Marketingactiviteiten, evenementen of de communicatie met relaties;
- Het opstellen van rapportages en statistieken;
- Plaatsing van advertenties in apps, op websites en op sociale media;
- Bezorging van producten.

In die gevallen, waarin we uw gegevens binnen Vencomatic Group BV-onderdelen of met onze zakelijke partners delen, zorgen we ervoor dat zij alleen toegang hebben tot
(persoons-) gegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk en dat zij uw gege-vens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen als wij doen. Tevens sluiten wij daarvoor zogenaamde verwerkersovereenkomsten, met name bedoeld om uw belangen te beschermen.

Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen.
We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.


Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Vencomatic Group BV is een internationale onderneming die in meerdere landen actief is. Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Daarom kunnen we er van tijd tot tijd voor kiezen al uw gegevens of een gedeelte ervan, zowel binnen als bui-ten de Europese unie, te verwerken. Daarbij voldoen we altijd aan de bestaande regelge-ving en zorgen we ervoor dat er op een veilige manier met uw gegevens wordt omgegaan.
Wanneer uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt dit met gebruikmaking van toereikende veiligheidsbepalingen en regels.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze
hebben verzameld en waarvoor ze worden verwerkt.
Daarna worden ze in principe zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij er een wettelijke
verplichting is om bepaalde gegevens langer te bewaren. Voor sollicitanten geldt dat wij gegevens maximaal vier weken bewaren na het vervullen van de betreffende vacature, behalve indien de sollicitant ons toestemming geeft om zijn gegevens gedurende maxi-maal 1 jaar in portefeuille te houden, ten behoeve van het vervullen van toekomstige of andere vacatures waarna die gegevens na verloop van een jaar alsnog zullen worden ver-wijderd.


Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we zullen alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoons-gegevens, die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang.

Afhankelijk van de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten verbeteren we onze beveiligingsmaatregelen voortdurend.

Wat zijn mijn rechten?

Recht van toegang
U kunt kosteloos een uittreksel aanvragen waarop u kunt zien welke persoonlijke
gegevens we met betrekking tot u verwerken.

Dit uittreksel wordt verzonden naar het adres dat in onze systemen staat geregistreerd.
U kunt er ook voor kiezen om het – na legitimatie – op een Vencomatic Group BV-vestiging op te komen halen.

Recht van rectificatie
U hebt het recht om uw gegevens bij te (laten) werken.

Recht van verwijdering
In de volgende gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens per direct laten verwijderen:
• wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden
verzameld;
• wanneer de verwerking uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u uw
toestemming intrekt;
• wanneer u bijvoorbeeld uw sollicitatie intrekt;
• wanneer het wettelijk is vereist om de gegevens te verwijderen;
• als er sprake is van een onrechtmatige verwerking;
• als u terecht bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens.

Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw
persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketing. Dat is een absoluut recht, dus zodra u bezwaar maakt, stoppen we met het verdere gebruik van uw gegevens voor rechtstreekse marketing.

Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens in het kader van een legitiem belang. Indien u bezwaar maakt, dient u in detail aan te geven waartegen u bezwaar maakt en waarom.

Wij moeten dan overtuigende legitieme redenen voor het verwerken aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van u overstijgen, of laten zien dat we de gegevens verwerken voor het vaststellen, doen gelden of weerleggen van wettelijke aanspraken.

Recht van beperking van verwerking
u hebt het recht om te verzoeken om een tijdelijke beperking op het verwerken van uw gegevens. Dat kan in de volgende gevallen:

• wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u ons daarom hebt
verzocht deze gegevens te corrigeren. Terwijl wij uw gegevens valideren, kunt u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken;
• wanneer de gegevens onrechtmatig worden verwerkt en u niet wilt dat uw
gegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan verzoekt u of het gebruik van uw gegevens kan worden beperkt;
• wanneer u uw gegevens nodig hebt om wettelijke aanspraken vast te kunnen stellen, te kunnen doen gelden of te kunnen weerleggen, zelfs wanneer wij uw gegevens niet langer hoeven te verwerken;
• wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Recht van gegevensportabiliteit
U hebt het recht om de gegevens, die u zelf aan ons hebt verstrekt of die wij geautomati-seerd van u hebben verkregen (bijvoorbeeld locatiegegevens), op te vragen om elders te gebruiken. Dit recht is alleen van toepassing wanneer onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de wettelijke grond dat u ons toestemming hebt verleend om deze gegevens te verwerken of wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Wij zullen aan bovenstaande verzoeken voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaar-digd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.
Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle
kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen
verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar ons mailadres: privacy@Vencomaticgroup.com.
Vergeet niet om op uw kopie van het identiteitsbewijs uw identificatienummer onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

Heeft het gevolgen als ik mijn persoonsgegevens niet verstrek?

Het niet verstrekken van de persoonsgegevens, die wij op grond van een contractuele en/of wettelijke verplichting verwerken, heeft mogelijk tot gevolg dat wij onze diensten en producten niet of niet volledig kunnen leveren.

Hoe neem ik contact op met Vencomatic Group BV?

Wanneer u denkt dat uw gegevens in strijd met huidige regelgeving worden verwerkt,
verzoeken we u om dit zo snel mogelijk te melden. U kunt altijd contact opnemen met onze Compliance-afdeling of een afspraak maken met uw Vencomatic Group BV-vertegenwoordiger.

De Compliance-afdeling is als volgt te bereiken:

E-mail: privacy@Vencomaticgroup.com.
Phone: +31 497 517 380
Postadres:
Venco Campus
Meerheide 200
5521 DW Eersel
Nederland


Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw
gegevens. Indien u vermoedt dat Vencomatic Group BV zich niet aan de wetgeving houdt, gelieve ons dat per omgaande te melden. Mocht u desondanks een klacht hebben over ons gebruik van uw gegevens, dan heeft u, op grond van de privacywetgeving, ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.


Wijzigingen


Deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie staat op onze website.