Persbericht

Onomstotelijke vaststelling van de werkelijke ammoniakemissie uit stallen met het ECO Air Care systeem.

Ontdek hoe het Meggsius dashboard je 24/7 inzicht geeft

Eersel, 3 mei 2023, Vencomatic Group stelt onomstotelijk vast wat de daadwerkelijke ammoniakemissies zijn uit stallen voorzien van het innovatieve ECO Air Care Systeem. Dit wordt gewaarborgd door 3 van elkaar onafhankelijke controlemetingen: met ammoniak sensoren; de stikstoftoename in het proceswater en het zuurverbruik. Daarnaast zijn deze metingen zichtbaar op het Meggsius dashboard, 24/7, waardoor de werkelijke stikstofuitstoot uit stallen transparant continue inzichtelijk is.

Aantoonbare emissiereductie met ECO Air Care
ECO Air Care is het innovatieve klimaatsysteem dat zorgt voor een sterk verbeterd binnen-klimaat en bijdraagt aan bewezen positieve bedrijfsresultaten. Momenteel zijn een tweetal systemen in Nederland in gebruik: één bij vleeskuikenouderdieren en de andere bij biologische leghennen. De pluimveehouders zijn niet alleen tevreden vanwege de aantoonbaar betere resultaten van de kippen, een direct effect van gezondere lucht voor de dieren. Er wordt onomstotelijk vastgesteld dat 90% van de stikstof uit de uitgaande stallucht wordt gehaald. De hoeveelheid ammoniak (bestaat voor meer dan 80% uit stikstof) die uit de lucht wordt gehaald, wordt continu gemeten met ammoniak sensoren (methode 1). Deze komt 1 op 1 overeen met de hoeveelheid ammoniak die teruggevonden wordt in het waswater in de spuisilo (methode 2). En dit toont aan dat er geen verliezen zijn. Daarnaast wordt het zuurverbruik continu gemeten (methode 3). Deze derde meting is maatgevend voor de hoeveelheid ammoniak die gebonden wordt. Ook deze meting toont aan dat alle ammoniak werkelijk gebonden – en dus niet geëmitteerd - wordt.

Gebrek aan doelvoorschriftvergunningen, een belemmerende factor
Continue metingen van de ammoniakemissie en/of de ammoniak emissiereductie geeft heel veel inzicht, en de metingen zouden gebruikt moeten kunnen worden in de vergunningverlening. Dat is nu niet het geval, maar wel het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van het ammoniakemissie meetsysteem en het dashboard. Recentelijk is gebleken dat rechters twijfelen aan de RAV emissiefactoren voor ammoniak van stalsystemen. Door middel van de 3 onafhankelijke methoden om de emissie(reductie) vast te stellen, en door de resultaten hiervan te presenteren op het Meggsius dashboard, wordt onomstotelijk bewezen en is continu inzichtelijk wat de daadwerkelijke emissie is. Het geeft zowel de pluimveehouder, als ook vergunningsverstrekkers informatie over de werkelijke ammoniakemissie die vergeleken kan worden met het vergunde emissieplafond. Geen discussies achteraf, maar altijd accurate informatie. Daarbij kunnen zowel het meetsysteem als de metingen ook nog door een onafhankelijk instituut gecontroleerd worden. Mocht de pluimveehouder te maken krijgen met een hogere of lagere ammoniak uitstoot dan kan daar tijdig op geanticipeerd worden, ofwel middels managementmaatregelen (voersamenstelling bijvoorbeeld) of via gebruikersinstellingen van het ECO Air Care systeem, hiermee is namelijk de mate van emissiereductie te beïnvloeden.

Meggsius dashboard

Grafische weergave emissiereducties zoals getoond op het Meggsius dashboard. 


Meggsius, powering precision poultry farming
Al geruime tijd wordt er binnen de Vencomatic Group ambitieus gewerkt aan digitalisering en verdere automatisering voor de pluimveehouderij - onder de naam Meggsius. 

Meggsius systeem 24/7 inzicht

Meggsius bestaat uit systemen die continu data uit een stal verzamelen, over de dieren, de voer en wateropname, het stalklimaat en nu dus ook over de ammoniak concentraties en emissies. Deze data helpen de pluimveehouder om zijn bedrijfsvoering verder te optimaliseren en een nog beter resultaat te realiseren met zijn kippen waarbij het welzijn en gezondheid van de kip centraal staat.                   


De missie van Vencomatic Group is om de pluimveehouderij duurzaam te maken. We streven naar een balans tussen het runnen van een succesvol bedrijf en de laagst mogelijke milieu-impact, terwijl we proberen het hoogste niveau van dierenwelzijn te bereiken. Wij ontwikkelen onze producten altijd op basis van onze gedegen kennis van de kip, haar welzijn en haar eieren. Onze unieke oplossingen ondersteunen de gehele 'Egg Way' voor leghennen, fokkers, vleeskuikens en broederijen. Denk aan kooivrije huisvestingssystemen  voor pluimvee (VencomaticVan Gent), eierverzamel- en verwerkingsmachines (Prinzen) en klimaatoplossingen (Agro Supply). En daar stoppen we niet, Meggsius systemen helpen de pluimveehouder door middel van data verder te optimaliseren. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vencomaticgroup.com  
Neem contact met ons op via marketing@vencomaticgroup.com