Eco Air Care

Navigeren door stikstof

3 min lezen Gepubliceerd op 6 november 2023

Navigeren door stikstof: uitdagingen voor de Nederlandse pluimveehouders

In de idyllische landschappen van Nederland, waar weelderige akkers samenkomen met bruisende steden, werpt een prangende zorg zijn schaduw over het levensonderhoud van (pluim)veehouders. Stikstofuitstoot, of meer specifiek stikstofdepositie, als gevolg van landbouwpraktijken en verbranding van fossiele brandstoffen, is een enorme uitdaging geworden. Deze uitstoot, bestaande uit verbindingen zoals ammoniak en stikstofoxide, reikt verder dan de boerderijpoorten en beïnvloedt zowel lokale ecosystemen als de menselijke gezondheid.

Terwijl Nederland worstelt met dichtbevolkte regio's en een bloeiende landbouwsector, komt de delicate balans tussen het voeden van de natie en het behouden van het milieu onder druk te staan. Strenge regelgeving, bedoeld om de luchtkwaliteit te waarborgen en gevoelige habitats te beschermen, heeft boeren ertoe aangezet om door een complex regelgevingslandschap te navigeren. Het ingewikkelde samenspel tussen de economische betekenis van de (pluim)veehouderij, de leefbaarheid op het platteland en de impact op het milieu heeft geleid tot een dringende behoefte aan duurzame oplossingen. Tegen deze achtergrond bevinden Nederlandse (pluim)veehouders zich in de voorhoede van een veelzijdige strijd: hun broodwinning in stand houden en tegelijkertijd het urgente probleem van de stikstofuitstoot aanpakken. Gelukkig worden er steeds meer innovatieve technologieën, inzichten en best practices ontwikkeld die in de moderne pluimveehouderij kunnen worden gebruikt om de uitstoot aan te pakken, waaronder:

  • Biofilters: biofiltratiesystemen gebruiken micro-organismen en verontreinigende stoffen in de lucht, zoals ammoniak en vluchtige organische stoffen (VOC's) af te breken en om te zetten in minder schadelijke stoffen. Deze systemen kunnen helpen de luchtkwaliteit te verbeteren en geuren rond pluimveefaciliteiten te verminderen
  • Luchtwassers: luchtwassers of uitlaatluchtreinigingssystemen zijn ontworpen om deeltjes en gassen uit de uitlaatlucht van pluimveestallen te verwijderen. Ze kunnen helpen de uitstoot van stof, ammoniak en andere verontreinigende stoffen te verminderen 
  • Mestmanagement: goed beheer van pluimveemest is cruciaal om emissies te verminderen. Technologieën zoals anaerobe vergisters kunnen mest omzetten in biogas, dat kan worden gebruikt als energiebron, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd
  • Ventilatiesystemen: moderne ventilatiesystemen in pluimveestallen zijn ontworpen om de luchtuitwisseling, temperatuur en vochtigheid te optimaliseren. Een goede ventilatie verbetert niet alleen de gezondheid en productiviteit van de dieren, maar helpt ook de uitstoot onder controle te houden
  • Alternatieve bodembedekkingsmaterialen: het gebruik van alternatieve bodembedekkingsmaterialen, zoals houtkrullen of rijstdoppen, kan helpen om de ammoniakuitstoot te verminderen in vergelijking met traditioneel strooisel
  • Voedingsmanagement: het aanpassen van de voeding van pluimvee om een teveel aan stikstof te verminderen kan ook helpen om de ammoniakuitstoot van mest te verminderen

ECO Air Care (drawing) (2) (1)

Een van de nieuwste innovaties is het gebruik van luchtbehandelingsunits die warmte-uitwisseling, koeling van de binnenkomende lucht en zure luchtwassing van de uitgaande lucht combineren, waardoor de stikstofuitstoot met wel 90% wordt verminderd.

Hoe werkt een warmtewisselaar? Het kanaliseert de buitenlucht door plastic vinnen (luchtkanalen) die bijna 8 meter lang zijn, terwijl de uitlaatlucht in tegenstroom rond deze vinnen circuleert. De verse buitenlucht wordt opgewarmd door de verwarmde, muffe lucht uit de pluimveestal, wat zorgt voor een efficiënte warmte-uitwisseling. De voorverwarmde lucht die de stal binnenkomt, helpt het strooisel droog te houden. Het uitgebreide klimaatregelsysteem biedt zowel verwarming in de winter als koeling in de zomer. Om het koelen te vergemakkelijken zijn de units uitgerust met een watertank en sproeiers die water over de luchtkanalen verspreiden. Om de lus compleet te maken, wordt het water voortdurend gerecycled met behulp van een circulatiepompsysteem. Uiteindelijk spelen warmtewisselaars een essentiële rol bij het aanzienlijk verbeteren van het binnenklimaat van de pluimveestal, het bevorderen van het welzijn van de dieren en het verhogen van de algehele winstgevendheid van het bedrijf. Gas is essentieel als verwarmingsbron om optimale omstandigheden voor de hennen te handhaven. Met een ECO Unit die voorverwarmde lucht aanvoert, kan jaarlijks tot 75% op gas worden bespaard. De meeste eierproducenten hebben alleen ventilatiesystemen en geen verwarmingsinstallaties. Als gevolg daarvan moeten leghennen tijdens koudere perioden hun eigen lichaamstemperatuur op peil houden door hun voeropname te verhogen. De kippen kunnen de energie uit het voer gebruiken om eieren te produceren in plaats van hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Natuurlijk verbruikt een warmtewisselaar elektriciteit, maar de totale besparing is aanzienlijk.

De ECO Air Care oplossing houdt hier niet op; deze is verder ontwikkeld en verwijdert actief stikstof uit de muffe lucht. De ECO Air Care units reinigen de uitgaande lucht door deze te spoelen met proceswater dat zwavelzuur bevat. Het proceswater vangt de uitstoot van ammoniak, deeltjes en de geur op. Dit spoelwater wordt opgevangen in een silo en kan op de landbouwgrond worden gebruikt als kunstmestvervanger en zo bijdragen aan circulaire landbouw. Pluimveehouders zijn niet alleen blij met de aantoonbaar betere resultaten bij hun koppels door de betere luchtkwaliteit, maar ook omdat bewezen is dat 90% van de stikstof uit de uitgaande lucht wordt verwijderd.

Het ammoniakgehalte (dat voor meer dan 80% uit stikstof bestaat) wordt uit de lucht verwijderd en continu gemeten met ammoniaksensoren. Dit betekent dat duizenden kilo's stikstof per stal per jaar kunnen worden opgevangen. In de eerste ECO Air Care stalinstallatie in Nederland hebben we het bewijs: 7.000 kg stikstof werd jaarlijks afgevangen, genoeg om de bouw van duizend nieuwe woningen te compenseren!

Stikstofreductie blijft een uitdaging voor de Nederlandse boeren, industrie en politiek. Innovaties als deze dragen hopelijk bij aan een duurzame toekomst. Ontdek meer over ECO Air Care.

Artikel van Hendrix Genetics, geschreven door Teun van de Braak.

 

Gepubliceerd door

Marketing Department

Grow your business with
the lowest environmental impact

Two things everyone loves.